Alfa Laval - Slambehandling

Slambehandling

Væskeinnholdet i slam fra kommunal og industriell rensing av avløpsvann og avfall fra andre operasjoner har stor innvirkning på kostnadene for håndtering av det endelige avfallet. Alfa Laval leverer utstyr som dekker hele slamrenseprosessen, inkludert fortykking, avvanning, oppvarming, nedkjøling, varmegjenvinning, utråtning og pasteurisering samt avanserte kontrollsystemer som optimaliserer anleggsdriften og reduserer behovet for arbeidskraft.

Sludge treatment 640x360

Fortykking og avvanning – Reduser mengden endelig avfall med opptil 90 %

Fortykking og avvanning av slam er en grunnleggende del av alle dagens alternativer for avløpsvannrensing for å redusere slamvolumet så mye som mulig. Dette har en enorm innvirkning på kostnadene for transport, håndtering av restavfall, oppbevaring og tørking. Det er også svært relevant å bruke slam som grunnlag for biogassproduksjon, termiske prosesser og kompostering. For å kunne oppfylle alle behov tilbyr Alfa Laval et altomfattende utvalg av robuste, godt utprøvde teknologier som effektiv separerer væskefasene og oppnår en høy grad av tørt materiale.

Mekanisk fortykking av slam fra for- eller sluttsedimentering har erstattet gravimetrisk fortykking som bransjenorm før utråtning eller avvanning. Alle Alfa Lavals slamfortykkere har lukket utforming pluss svært lave krav til vedlikehold og luktkontroll.

  • ALDEC G2 og ALDEC G3 dekantere for sentrifugalseparering med høy kapasitet og høy kaketørrhet.
  • ALDRUM og ALDRUM G3 trommelfortykkere er roterende trommelfiltre for svært skånsom slamfortykking for små til mellomstore mengder.
  • AS-H gravimetriske båndfortykkere med belte med integrert polymerblanding for små til mellomstore mengder.

For effektiv avvanning av slam og separering av væske og produkter fra andre avfallsstrømmer kan du velge mellom flere av Alfa Lavals teknologier – avhengig av hvor stor grad av tørt materiale som ønskes, tilgjengelig plass og andre behov.

  • AS-H beltepresser for store volumer og tørrstoffbelastning med lavt forbruk av polymer og energi. G3-modellen utfører både fortykking og avvanning og har opptil 5 ganger så stor kapasitet som en konvensjonell beltepresse med samme fotavtrykk.
  • ALDEC G2 og G3 dekantere for sentrifugalseparering med svært stor kapasitet og svært lite fotavtrykk og lavt energiforbruk.
  • AS-H kammerfilterpresser egner seg godt til avvanning av mindre mengder hvor det er behov for høy andel tørt materiale (opptil 40 %) med en gjenvinningsgrad på over 99 %.
  • Skrupresse for mindre avvanningsinstallasjoner der hvor svært lavt energiforbruk, begrenset støy og minimal overvåking står høyt på ønskelisten.

Noen av disse kan også brukes til avvanning av boreslam, gruveavfall og rensing av marine sedimenter.

Termisk slambehandling – en snarvei til kostnadsbesparinger, varmegjenvinning, kompost i klasse A og biogass.

Forvarming av kloakkslam med Alfa Lavals spiralvarmevekslere og rør-i-rør-varmevekslere før avvanning kan også skjære ned på kostnadene og gi en mulighet for varmegjenvinning.

Vårt termiske utstyr kan også brukes til utråtning av slam for å produsere biogass, og for hydrolyse og pasteurisering av slam for å oppfylle de strengeste miljøforskrifter og komme opp til slamkvalitet i klasse A eller B, egnet for gjenbruk som kompost eller gjødsel. For enkelte typer industriavfall, for eksempel farmasøytisk, er pasteurisering av slammet obligatorisk.
Spiralvarmevekslere kan også brukes til å kjøle ned utslippsvannet og gjenvinne varmen, og, hvis det skal slippes ut i sjøen, en elv eller en bekk, for å beskytte biologien i vannet der.