Industrivann- og avfallsbehandling

Overgangen til mer sirkulære forretningsmodeller er avgjørende for å kunne operere på en mer bærekraftig måte. Ettersom industrielle prosesser bruker betydelige mengder vann, betyr det å bli mer sirkulær først å forstå hvordan dette vannet kan behandles slik at det kan spares og gjenbrukes. Da kan det å investere i metoder som lar deg gjenbruke, resirkulere eller selge avfallsbiprodukter fra denne vannbehandlingen føre til kostnadsbesparelser og/eller ekstra inntektsstrømmer.

Waste water treatment plant

Alfa Laval lar deg nå netto nullutslippsmål ved å:

  • maksimere gjenbruk av vann
  • gjøre avfall til verdi
  • redusere energiforbruket
  • redusere avfallsvolumet
  • redusere fotavtrykket 

Alfa_Laval_Raw_Wastewater_treatment_3.jpg

Oversikt over bruksområder

Alfa Laval tilbyr et bredt spekter av løsninger innen vann- og avfallsbehandling for mange bransjer og mange bruksområder. Finn ut hvordan du kan dra nytte av vann- og avfallsbehandling innenfor ditt spesifikke bruksområde. 

Cellulose og papir

forest_640x360.jpg

Produksjonen av tremasse og papir krever store mengder vann til praktisk talt alle prosesser. Selv med noe resirkulering krever masseforedling og papirfremstilling fortsatt store mengder ferskvann. Alfa Laval leverer både prosessutstyret og kunnskapen for å hjelpe deg med å minimere vannforbruket og optimalisere økonomien til din spillvannbehandling.

Les mer, og kontakt oss

Stål og COG

Steel-640x360.jpg

Dekantersentrifuger er mye brukt for å håndtere støv som oppstår fra masovner, basiske oksygenovner, sintringsanlegg og andre operasjoner for smelting av metall. Fjerning av vann fra våtskrubbeslam og gjenvinning og resirkulering av de resulterende faststoffene gjør det mulig for deg å generere viktige ekstra inntektsstrømmer. Alfa Lavals dekantersentrifuger brukes også i stor utstrekning til avvanning av slam som er et resultat av behandling av spillvann før deponering, slik at vannet kan gjenbrukes.

Les mer, og kontakt oss

Kraftproduksjon

Thermal-power-640x360p.jpg

Forbrenning av kull i kraftproduksjonsanlegg produserer SO2 som slippes ut til atmosfæren. Røykgassavsvovling (FGD) er mye brukt av kraftverk for å fjerne SO2 fra røykgass. Våtskrubbing med kalkstein, den vanligste teknologien som brukes i FGD-systemet, genererer gips som et biprodukt så vel som spillvann, som begge må behandles før gjenbruk eller deponering. Alfa Lavals dekantersentrifuger er en velprøvd løsning for avvanning av gips- og spillvannsslam.

Les mer, og kontakt oss

Kjemikalier

Chemical plant 640x360.jpg

Produksjonen av kjemikalier genererer en betydelig mengde spillvann som hovedsakelig kommer fra vannholdige utslipp fra produksjonsprosesser. Det genereres også utslipp fra utstyr, vask og rengjøring av produksjonsverksteder og oppsamling av regnvann fra forurensede områder. Dette spillvannet inneholder forurensninger som må behandles før det kan slippes ut i miljøet eller resirkuleres og gjenbrukes i prosessen. Alfa Laval dekantersentrifuger gir kostnadseffektive løsninger for avvanning av slam generert fra spillvannbehandlingsoperasjoner.

Les mer, og kontakt oss

Olje og gass 

Oil and Gas drilling 640x360.jpg

Olje- og gassindustrien genererer en betydelig mengde spillvann fra oppstrøms- og nedstrømsaktiviteter, som må håndteres. Produsert vann er den største avfallsstrømmen som genereres. Produsert vann og andre avfallsstrømmer inneholder organiske og uorganiske forurensninger som må behandles før det kan gjenbrukes, resirkuleres eller slippes ut i miljøet. Alfa Lavals dekantersentrifuger gir en kostnadseffektiv løsning for utvinning av olje fra avfallsstrømmer som slopolje og avvanning av slam generert fra spillvannbehandlingsoperasjoner.

Les mer, og kontakt oss

Tekstiler

textile_640x360.png

Rensing og bearbeiding av plantefibre og animalske fibre, typisk bomull og ull, produserer spillvann spesielt under vasking, spinning, prosessering, bleking og farging. Avfallsslammet må avvannes for å redusere deponeringskostnadene, og dekantersentrifuger er vanligvis den mest økonomiske løsningen. Alfa Lavals dekantersentrifuger er en velprøvd løsning for avvanning av tekstilslam produsert i prosessavfallsstrømmen.

Gjødsel

cows_640x360.jpg

Husdyrgjødsel fra intensive landbruksoperasjoner, transportoppstillingspunkter og låver bearbeides enkelt med dekantersentrifuger. De tilbyr god utvinning av fosfor i kaken og en flytende strøm av gjødsel med høyt nitrogeninnhold, som begge er generelt akseptable for landbruk. Alfa Lavals dekantersentrifuger er en velprøvd løsning for avvanning av gjødsel.

Mudring

case_story_jan_de_nul640x360.jpg

Mudring av indre farvann for å fjerne flytende avfall eller forbedre navigeringen produserer en rekke typer slam fra fin sand til organisk slam som ligner på anaerobt nedbrutt kommunalt avfall. Disse slamtypene avvannes enkelt av dekantersentrifuger før transport og endelig deponering. Noen ganger etterlater tidligere industriell bruk sedimenter med betydelig forurensning som krever spesifikk avfallsbehandling. Alfa Lavals dekantersentrifuger brukes til å avvanne mudringsslam for deponering eller til landgjødsel, avhengig av kravene.

Bryggeri 

brewery_640x360.jpg

Ølproduksjonen har tre store avfallsstrømmer: brukt korn, brukt gjær og kiselgur/perlitt. Avvanning av korn og gjær øker verdien av disse to produktene som hovedsakelig brukes til dyrefôr. Hvis de er enzymatisk eller kjemisk behandlet, vasket, konsentrert og tørket i en hygienisk prosess, kan de resulterende proteinrike produktene også finne et verdiskapende utløp i næringsmiddelindustrien. I noen land avvanner bryggerier kiselgur/perlitt for å øke tørrstoffinnholdet for å forberede det til avhending. Avvanning av bryggeriavfallsstrømmer med dekantere reduserer mengden avfall og kan også gi betydelige besparelser i transportkostnader. Alfa Lavals dekantersentrifuger er en velprøvd løsning for avvanning av de tre avfallsstrømmene i bryggerier

.

Prosessoversikt

Med Alfa Laval som din partner får du den doble fordelen av tilgang til ledende ekspertise på spillvann samt et av de bredeste utvalgene av spillvannrenseutstyr.

flowchart IWWT

Null væskeutslipp

.

Forbedre effektiviteten og bærekraften med verdensledende løsninger fra Alfa Laval

Les brosjyren for å finne ut hvordan du kan gjenvinne verdifullt materiale i avfallet som ellers hadde gått tapt, ved å bruke en grundig separeringsprosess og ved å gjenbruke vannet. Alfa Laval har utvalget, kunnskapen og ekspertisen for å tilby den riktige løsningen for dine spesifikke behov.

industry 640x360
.
Cleantech Herobanner 1920x480-final

Sats på bærekraftige løsninger

Se for deg en mer bærekraftig verden

.