Horsens WWTP Danmark ALDEC G3 | Alfa Laval

Test i full skala som grunnlag for valg av en ny dekanterersentrifuge

ALDEC G3-dekanter bidrar til å spare over 100 000 euro per år på slamhåndtering i Horsens kommunale spillvannrenseanlegg

DATO 2022-01-27

Horsens municipal wastewater treatment plant

Det danske kommunale spillvannrenseanlegget Horsens Vand A/S har investert i en ny Alfa Laval ALDEC G3-dekanter for det sentrale renseanlegg, noe som øker tørrstoffinnholdet i slam for avhending med 4–6 %. Dette gir en årlig kostnadsbesparelse på 100 000–130 000 euro for avhending av slam.

Hos Horsens Vand A/S, der det blir renset 10 millioner m3 spillvann hvert år, er kostnadene for avhending av slam en betydelig post på budsjettet. Dette skyldes både beslutningen om å unngå spredning av slam på områder av spesiell betydning for drikkevannet, og det faktum at området også har store jordbruksarealer som ikke er egnet til å ta i mot slam. Prisen for avhending av biologisk masse er faktisk så høy at en økning av tørrstoffinnholdet i det avvannede slammet på bare 1 % betyr en besparelse for Horsens Vand på ca. 200 000 danske kroner (ca. 25 000 euro) på årsbasis.

«Basert på avhendingskostnadene vår, har vi alltid fokusert på å nå en så høy tørrstoffandel som mulig i slammet som vi må avhende», sier driftsleder Erling Nielsen ved Horsens Vand. «Og fordi den gamle dekantereren vår måtte byttes ut, bestemte vi oss for at optimal slamavvanningsytelse skulle være en hovedprioritet da vi valgte en ny dekanterer.»

Prosjektleder Jørgen Ebbesen fikk i oppgave å finne den mest egnede dekantereren til jobben. Som en kommentar til denne utfordringen, uttaler han: «Vi vet at det er en enorm forskjell i slammet fra ett spillvannrenseanlegg til et annet. Så selv om forskjellige produsenter av dekanterere kan presentere virkelig gode referanser fra andre installasjoner, er det ingen garanti for at de samme resultatene kan oppnås på anlegget vårt. For å ha best mulig grunnlag å ta det endelige valget på bestemte vi oss derfor for å kontakte tre forskjellige leverandører for å arrangere en fullskalatest med dekantererne deres.»

Den nyeste dekantereren er den beste investeringen

En av leverandørene var Stjernholm A/S, en dansk entreprenør som spesialiserer seg på vann- og avfallshåndtering og som samarbeider med Alfa Laval om å markedsføre dekantererne deres på det danske markedet. Administrerende direktør Kaj Stjernholm fra Stjernholm A/S var naturlig nok svært fornøyd med å få beskjeden fra Horsens Vand.

«En rekke nye funksjoner betyr at den nye Alfa Laval ALDEC G3-dekantereren har høyere anskaffelseskost enn forgjengeren, men etter vår mening er den også betydelig mer effektiv. Så vi hoppet på muligheten for å demonstrere at den nye dekantereren gir bedre verdi, forklarer han. «Vi har hatt et fantastisk samarbeid med Horsens Vand gjennom hele prosjektet, og vi er naturligvis glade for at vårt løfte om effektiviteten til ALDEC G3-dekantereren holder i virkeligheten, og at vi derfor ble valgt som leverandør.»

Et testoppsett i full skala er arbeidskrevende, men uten tvil det mest effektive grunnlaget for en beslutning. Den nye generasjonen Alfa Laval-dekanterere, ALDEC G3, bruker mindre energi enn forgjengeren, noe som resulterer i større besparelser på lang sikt.

Kundens røst

«Basert på en to-måneders fullskalatest høsten 2014 og den påfølgende kontinuerlige driften på anlegget vårt, vet vi at vi kan oppnå et tørrstoffinnhold på minst 28–29 % i det avvannede slammet med et polymerforbruk på 13–15 kg/t tørrstoff. Dette kan sammenlignes med et tørrstoffinnhold på ca. 24 % ved bruk av dekantereren vi hadde før. Så i tillegg til energibesparelsene vi realiserer gjennom den nye Alfa Laval ALDEC G3-dekantereren, ser vi – og i neste instans kundene våre – også årlige besparelser på mellom 800 000 og 1 million danske kroner (ca. 100–130 000 euro) med gjeldende priser på slamavhending»,

sier operasjonssjef Erling Nielsen i Horsens Vand.

 Horsens municipal wastewater treatment plant Erling Nielsen Jørgen Ebbesen

Prosjektleder Jørgen Ebbesen og operasjonsleder Erling Nielsen inspiserer produksjonen fra ALDEC-dekanterersystemet, avvannet slam med et tørrstoffinnhold på minimum 28–29 %.

Produkt

Den banebrytende ALDEC G3-dekantereren er resultatet av en revurdering av de grunnleggende parameterne for dekantererens sentrifugedesign og ytelse. 

Alfa Laval ALDEC G3 decanter for sludge treatment

Finn ut mer om Alfa Laval ALDEC G3-dekantereren for slambehandling

Reduser miljøavtrykket ditt med Alfa Lavals komplette utvalg

Alfa Laval bidrar til å redusere miljøavtrykket fra vann- og avfallsstrømmer ved å maksimere gjenbruk av vann, gjøre om avfall til verdi, og ved å minimere energiforbruk og avfall. Vi tilbyr et komplett spekter av utstyr for spillvannbehandling, filtrering og slambehandling som bidrar til å produsere rent avløp for utslipp eller gjenbruk av vann, varmegjenvinning og reduksjon i mengden slam som skal avhendes. 

Biologisk behandling av spillvann

Slambehandling