AHRIs ytelsessertifisering

Når leverandører av varmevekslere bruker store dimensjoneringstoleranser, skaper det usikkerhet rundt varmevekslerytelsen. Det finnes imidlertid en løsning som kan eliminere denne usikkerheten – AHRIs ytelsessertifisering – den eneste globale tredjepartssertifiseringen for platevarmevekslere.

Hvordan eliminere usikkerhet rundt den termiske ytelsen til platevarmevekslere?

I en årrekke har det vært vanlig praksis i varmevekslerindustrien å “justere” eller manipulere vekslerdimensjoneringene. Produsentene manipulerer dimensjoneringene for å holde komponentkostnadene på et minimum, og på den måten tilby en mindre platevarmeveksler til en attraktiv pris. Men resultatet blir at sluttkundene får underdimensjonerte varmevekslere, noe som fører til høyere energiforbruk, høyere driftskostnader og større miljøpåvirkning.

Disse dimensjoneringene gjør det vanskeligere å velge en varmeveksler som vil gi ønsket ytelse, og øker risikoen for at den ikke vil yte som den skal. Dette skaper usikkerhet for alle som er med på å anbefale, velge ut og bruke varmevekslere – konsulenter, rådgivere og sluttkunder – og undergraver tilliten til bransjen generelt. Graden av underdimensjonering har økt for hvert år, og det er blitt varmevekslerindustriens største problem.

Sertifisering sørger for sikkerhet rundt ytelse

Det er én sikker måte å sørge for sikkerhet helt fra begynnelsen – AHRIs ytelsessertifisering.

AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) er den eneste uavhengige organisasjonen som sertifiserer ytelsen til væske-til-væske-varmevekslere i hele verden. AHRI er en ideell organisasjon.

AHRIs sertifiseringsprogram for væske-til-væske-varmevekslere (LLHE) gir tredjepartsverifisering av termisk ytelse – av en uavhengig kilde får du forsikring om at platevarmeveksleren vil yte i samsvar med produsentens oppgitte verdier.

Fordelene med ytelsessertifisering

En større utbredelse av AHRIs ytelsessertifisering gir mening for alle involverte:

  • Reduserer energiforbruket og reduserer driftskostnadene betraktelig ved at det sikrer et mer energieffektivt system.
  • Gjør at du får full valuta for investeringen ved å redusere kostnader for felttester og sikrer ytterligere ytelsesmarginer for komponentene.
  • Muliggjør rettferdige sammenligninger av termisk ytelse og forholdet mellom pris og ytelse, fordi dimensjoneringene er verifisert.
  • Sikrer at mål for strømforbruk og klimakontroll kan oppnås gjennom hensiktsmessig dimensjonering av varmevekslerkapasiteten.
  • Gir sjelero for dem som er avhengige av systemytelse – leverandører, konsulenter, entreprenører og sluttbrukere.
  • Setter fokus på energieffektivitet, noe som skaper innovasjon og stimulerer produsenter til å utvikle mer effektive produkter.
  • Eliminerer juksing med termisk ytelse, noe som igjen styrker tilliten til bransjen. 

Alfa Laval har valgt å spille en aktiv rolle i å fremme AHRIs sertifisering.

Uansett perspektiv er AHRIs ytelsessertifisering bedre for alle som er involvert i prosessen med å designe, produsere, velge ut og bruke platevarmevekslere.

Vi tror at ytelsessertifisering er et viktig skritt mot å skape et godt varmevekslermarked, og at det vil komme hele bransjen til gode.

Hvis du ønsker mer informasjon om AHRIs sertifisering, kan du lese

The case for thermal performance certification og besøke the official AHRI website.

Kort om AHRI (Air-Conditioning, Heating and Refrigeration Institute)

AHRIs sertifiseringsprogram for produktytelse er et frivillig program som administreres og styres av AHRI, noe som sikrer at ulike typer av varme-, ventilasjons-, klimaanlegg-, kjøle- og vannoppvarmingsprodukter faktisk har den ytelsen som produsenten hevder.

Produkter som sertifiseres gjennom AHRIs sertifiseringsprogram for produktytelse, testes kontinuerlig under ledelse av AHRI, av et uavhengig tredjepartslaboratorium, på oppdrag fra AHRI, for å fastsette om produktet overholder en eller flere merkeverdier eller spesifikasjoner.

AHRI-sertifisering hos Alfa Laval