Transformasjon av spillvann

Uten vann er det ikke noe liv, og med bare 1 % av ferskvannet lett tilgjengelig og utnyttbart, er vannressursene under økende press ettersom etterspørselen etter vann vokser innenfor sektorer og industrier for jordbruk, energi, næringsmiddel og helse og hygiene. Hos Alfa Laval vet vi at rensing av verdens 380 milliarder kubikkmeter med spillvann står sentralt i ferskvannshåndtering, og at den mest bærekraftige måten å bevare vann på er å imitere naturens egen sirkulære bruk av vann, som har opprettholdt liv på planeten siden tidenes morgen.

 

Mot et energinøytralt ressursgjenvinningsanlegg

blobid1.png

.

Wastewater

Finn skatter i spillvannbehandlingen

En kommune i Norge ser på behandling av spillvann fra et helt nytt perspektiv – med stort fokus på driftsmessig bærekraft og som en mulighet til å fange opp viktige råvarer for gjenbruk og gjenvinning.

Les hele historien

 

 

Ressursgjenvinningsanlegg 

Ifølge FN er det rundt 109 000 installasjoner for behandling av kommunalt spillvann rundt om i verden. Bare 20 % av alt spillvann er tilstrekkelig renset. Hos Alfa Laval kjenner vi til risikoen og tapte muligheter ved å ikke rense spillvannet tilstrekkelig og deretter slippe det ut inneholdende farlige forurensninger – som PFAS, medisinske rester, ftalater, plantevernmidler og mikroplast. Ettersom mikroforurensningene kommer inn i overflatevann og grunnvannskilder, kan de risikere å havne på noens middagstallerken. Andre begrensede ressurser – som fosfor og nitrogen – blir forurensende i stedet for at de gjenvinnes og brukes i for eksempel gjødsel for å dyrke mer mat. 

 

Kontakt oss

.

Det energinøytrale anlegget 

Rensing av spillvann er en svært energikrevende operasjon, og ifølge FN bruker verdens anlegg for behandling av kommunalt spillvann 4 % av tilgjengelig energi. Drivhusgasser slippes ut fra denne energibruken og fra selve behandlingen, for eksempel slippes metan ut under slamhåndtering. Hos Alfa Laval vet vi at ved å ta i bruk de mest energieffektive løsningene kan kommunene optimalisere energiforbruket sitt. Det er også gode muligheter for å gjenvinne varme fra flere prosesstrinn som energikilde. Og metan kan gjenvinnes og brukes til energiproduksjon, samtidig som installasjonene kan gi en mulighet til å innlemme vannkraft.

Hong kong22.jpg

Spillvannrenseanlegg øker energieffektiviteten

Et skarpt fokus på energieffektivitet stod sentralt i Hong Kong Drainage Service Departments beslutning om å oppgradere sin dekantersentrifugeteknologi ved Sha Tin Sewage Treatment Works, hvor de valgte Alfa Lavals ALDEC G3 VecFlow™ for å nå dette målet.

Les hele historien

 

 

.

MicrosoftTeams-image (4).png

Slamhåndteringseffektivitet ved Ruhrverband-anlegget

Spillvannrenseanlegget Arnsberg-Wildshausen erstattet nylig et utdatert trommelfortykningsmiddel med et AS-H beltefortykker fra Alfa Laval. Denne avanserte slamavvanningsløsningen oppfyller alle anleggets krav når det gjelder kapasitet, pålitelighet og ytelse. Den er også enkel å betjene, krever minimalt vedlikehold og polymerforbruket er lavt.

Les hele historien

 

 

Slam – fra avfall til ressurs 

Slam ble en gang ansett som et kostbart avfallsprodukt, som kommuner med plassbegrensninger, slet med å kvitte seg med på en kostnadseffektiv og miljøvennlig måte. Hos Alfa Laval muliggjør vi gjenvinning av ressurser fra slam, for eksempel fosfor, som kan påvirke prisen på rent ferskvann positivt. Våre løsninger kommunalt spillvann muliggjør den beste avvanning og kaketørrhet, noe som optimerer deponeringen av den endelige kaken med hensyn til kostnad og energiforbruk.  

Riktig valg av avvanningsteknologi

 

Alfa Lavals MBR-membraner for høykvalitetsavløp

 

.

Nøkkelprodukter