Spillvarmegjenvinning

Spillvarmegjenvinning er avgjørende for å forbedre energieffektiviteten. I dag gjør teknologi det mulig å gjenbruke overskuddsvarme fra eksisterende prosesser til andre formål, som oppvarming eller produksjon av elektrisitet. Det genereres mye spillvarme fra lett til tung industri, og det er en betydelig uutnyttet ressurs for å spare energi og redusere utslipp.

Varmegjenvinning ved hjelp av godt designet varmevekslerteknologi er en enkel og effektiv måte å øke effektiviteten på. Med lang erfaring på dette området, jobber Alfa Laval med kunder i et bredt spekter av bransjer om løsninger hvor spillvarme brukes på nye, produktive og lønnsomme måter. I tillegg til å fange opp avfallsstrømmer med høy temperatur, kan teknologien vår fange opp og gjenbruke varme med lavere temperaturer ved bruk av varmepumper. Dette er for eksempel tilfellet ved varmegjenvinning fra datasentre eller fra avløpsvann og sjøvann – der overskuddsvarmen kan brukes til fjernvarme.

cleantech_waste_heat_recovery201201.jpg

Verdien av spillvarmegjenvinning

Gjenvinning av spillvarme er en av de enkleste og mest kostnadseffektive måtene bedriften din kan øke den totale energieffektiviteten på. Dette har også en positiv innvirkning på bunnlinjen.

Med utgangspunkt i de tilgjengelige alternativene, er det viktig å vurdere de to typene energiforbruk i de fleste industrielle prosesser. Det vil si energi som brukes til å generere

– varme gjennom fossilt brensel
– elektrisitet for å drive motorer som brukes i spesifikke prosesstrinn

Den grunnleggende ideen bak spillvarmegjenvinning er å fange opp varme som skapes i en del av et anlegg og gjenbruke så mye som mulig av den i andre bruksområder. Nøkkelkomponenten for å bestemme hvor mye varme som kan gjenvinnes og gjenbrukes, er valget av varmevekslerteknologi.

Lær mer i denne videoen med Julien Gennetier, en av våre ledende eksperter på energieffektivitet og spillvarmegjenvinning. I denne videoen forklarer han hvordan energisparing blir en vinn-vinn-situasjon – både for bedriften din og planeten vår.

Spar 25 % mer energi med riktig varmevekslerteknologi

Tilbakebetalingstiden for en investering i spillvarmegjenvinning avhenger i stor grad av effektiviteten til varmevekslerne – og de tilhørende livssykluskostnadene. Derfor spiller varmeveksleren du velger, en stor rolle når du skal beregne den potensielle besparelsen du kommer til å få. Så, hva er alternativene dine?

Diagrammet viser varmegjenvinningsnivået som funksjon av startkostnad. Utbyttet fra kompakte varmevekslere er opptil 25 % høyere enn for skall-og-rør til en sammenlignbar pris. For å nå de samme varmegjenvinningsnivåene, blir skall-og-rør-løsninger ofte flere ganger dyrere. Dette skyldes flere faktorer:

  • Fem ganger høyere varmeoverføringseffektivitet
  • Lavere kapitalinvesteringer og vedlikeholdskostnader
  • Mindre miljøavtrykk

Så hvordan kan du få den beste varmegjenvinningsløsningen for prosessoppgavene dine? Hvis du kontakter oss i dag, kan ekspertene våre veilede deg gjennom prosessen.
Hvorfor ikke prøve det?


Finn ut mer


cleantech-WHR-chart-logo.png

Gjenbrukt varme til fjernvarme

I Hamburg overføres overskuddsvarmen fra et kobberproduksjonsanlegg til fjernvarme på en energieffektiv måte ved bruk av Alfa Lavals platevarmevekslere med pakning. Gjenbruket av overskuddsvarmen tilsvarer 160 000 MWh per år, som brukes til å varme opp 3400 leiligheter og er beregnet å årlig redusere karbondioksidutslippene med 20 000 tonn.

Alfa Laval Sustainable solutions Waste heat recovery case story

Energisparing på tvers av alle sektorer

Alfa Laval platevarmevekslere kan gjenvinne både høy- og lavtemperaturspillvarme for gjenbruk i et bredt spekter av bruksområder. Teknologiene våre gjør det mulig for kundene å øke energieffektiviteten på nye, produktive og lønnsomme måter ved å bruke gjenvunnet varme til fjernvarme, elektrisitetsproduksjon og mye mer. Velg bransjen din nedenfor for ytterligere informasjon.

cleantech_data_centerv2.jpg

Datasenterkjøling

Visste du at 90 % av elektrisiteten som brukes i et datasenter, omdannes til varme? Tenk om alle datasentre brukte spillvarme fra servere til andre formål. Dette kunne ha spart 3000 TWh årlig, som er den samme energimengden som kreves for å varme opp 300 millioner europeiske husholdninger. Den relaterte utslippsreduksjonen tilsvarer utslippene produsert av hele Frankrike.

Hvordan kan du spare og gjenbruke spillvarme fra serverne dine? Og hvilken innvirkning kunne det hatt på bunnlinjen din?


Finn ut mer

cleantech-HVAC-intro-img.jpg

HVAC

I dag går 50 % av all primærenergi tapt som spillvarme. Tenk om alle mulige industrikjeler i Europa ble erstattet av moderne varmepumper. Det hadde spart 100 TWh energi årlig, tilsvarende produksjonen fra 10100 vindturbiner. Det hadde også reduseret CO2-produksjonen vår med 18 millioner tonn – eller samme mengde som utslippene fra 220000 tunge lastebiler på veien.

Det kan uten tvil gjøres store besparelser ved å erstatte industrikjeler med varmepumper. Hva betyr en lignende endring for driften av HVAC i bedriften din?


Finn ut mer

cleantech-ORC-pipes.jpg

Organic Rankine Cycle (ORC)

Visste du at det er mulig å gjenvinne lavtemperaturspillvarme fra industrielle prosesser og motorer med kombinert varme og kraft (CHP)?

For organisk rankine-syklus (ORC)-systemer, kan Alfa Laval platevarmevekslere, kombinert med vår ekspertise, etablere effektiv varmegjenvinning for produksjon av elektrisitet.

Ved å bruke Alfa Laval avgassvarmevekslere (GTL/Micro) kan det være mulig å overføre energien fra gassformige avfallsstrømmer og produsere karbonnøytral elektrisitet i et ORC-system på en effektiv måte.


Finn ut mer

cleantech-CHP-intro-img.jpg

Kombinert varme og kraft (CHP)

Visste du at kombinert varme og kraft (CHP) er en av de mest effektive metodene for energiutnyttelse? Over 90 % av energien kan gjenvinnes til effektiv bruk. Ser du etter en effektiv og kostnadseffektiv kraftvarmeløsning?

Klikk her for å lære om hele spekteret av termiske løsninger som Alfa Laval har utviklet for kraftvarmebruksområder.


Finn ut mer

cleantech_refinery210108.jpg

Råoljeraffinerier

I raffinerier er energi en av de viktigste kostnadsdriverne. For hver MW energi som gjenvinnes, kan CO2-utslippene reduseres med opptil 4000 tonn per år.

Alfa Laval har en komplett portefølje av varmevekslere for raffineriprosesser. Uansett tjeneste kan vi tilby velprøvd teknologi som håndterer og takler dine daglige utfordringer, som for eksempel å spare energi og redusere utslipp.

Finn ut mer

Cleantech-Petrochemicals-intro-img-final.jpg

Petrokjemi

Visste du at en enkel måte å kutte energiforbruket på er å gjenvinne energi til gjenbruk i prosessene dine?

Du kan øke effektiviteten av varmegjenvinningen ved ganske enkelt å bytte fra skall-og-rør-varmevekslere til kompakte varmevekslere. Da blir mer energi tatt i bruk igjen – energi som ellers hadde gått til spille.

Å investere i mer effektive varmevekslere er svært lønnsomt, og tilbakebetalingstidene er ofte kortere enn ett år.


Finn ut mer


cleantech_symbol_RGB_png.png

Bærekraftig partnerskap

Kontakt oss for å finne ut mer

Kontakt oss i dag for mer informasjon om de bærekraftige løsningene våre

Ta kontakt

Informasjonen lagres og behandles i samsvar med vår personvernerklæring.