Ti gode tips for spiralvarmevekslere

Ti gode tips til hvordan du holder spiralvarmeveksleren i tipp topp stand

Ten top tips spiral heat exchangers

  1. Åpne aldri en enhet hvis en eller begge kanalene står under trykk. Hvis du forsøker å gjøre dette, kan det resultere i personskader og materielle skader.
  2. Forviss deg om at de viktigste driftsparameterne (temperaturer og strømningshastigheter) overholder de opprinnelige spesifikasjonene.
  3. Løft enheten etter løfteørene og ikke etter tilkoblingene eller øret på dekselet.
  4. Under transport eller lengre stillstandsperioder kan dekselpakninger og/eller krokbolter løsne, så trekk til disse i diagonalt motstående rekkefølge.
  5. Forviss deg om at all gjenværende luft er fjernet fra enheten før den startes opp.
  6. Åpne og steng ventiler sakte for å unngå vannslag fra trykktopper under oppstart og avstengning.
  7. Når det gjelder væsker som inneholder faste partikler, må du alltid kjøre i tråd med anbefalte verdier for å unngå fortykning eller tilstopping.
  8. Bruk CIP (Cleaning-In-Place) eller tilbakespyling for å unngå å måtte åpne varmeveksleren for rengjøring.
  9. Dekselpakningen må skiftes etter hver gang dekselet åpnes, så sørg for å ha en reservepakning på anlegget.
  10. Hvis varmeveksleren ikke skal brukes på en lang stund eller den har brukt korroderende væske eller det er fare for frost, må du spyle og/eller drenere varmeveksleren.