Ti gode tips for dekanteren

Ti gode tips til hvordan du holder dekanteren i tipp topp stand

  1. Forviss deg om at de viktigste driftsparameterne (hastighet, faststofftetthet, matehastighet) overholder de opprinnelige designspesifikasjonene.
  2. Overvåk maskinen daglig. Kontroller vibrasjoner og lagertemperaturer. Se etter lekkasjer, og undersøk unormal støy.
  3. Hver uke og måned må du sjekke dekselet for eventuell opphopning av faste stoffer (og fjerne ved behov).
  4. Kontroller periodisk at alle automatiske overvåkingssystemer og avstengningsinnretninger fungerer som de skal.
  5. For hver 6. måned eller 1000 timer må du kontrollere – og justere – oljenivået i girboksen og beltestrammingen.
  6. Overhold alltid de anbefalte smøreintervallene og instruksjonene for forebyggende vedlikehold.
  7. Bruk kun godkjente merker av fett og olje, og forviss deg om at de er innenfor den anbefalte holdbarhetsdatoen.
  8. Hold det rent i serviceområdet og rundt dekanteren. Rengjør alltid deler grundig før montering. Trekk til skruene med riktig tiltrekkingsmoment.
  9. Bruk kun originalt verktøy til service og vedlikehold, og oppbevar verktøyet på et rent og tørt sted.
  10. Bruk kun originale reservedeler for optimal ytelse, pålitelighet og levetid. Sørg for å ha et lager av viktige reservedeler, slik som fett, olje, mellomservicepakker og hovedservicepakker.