Alfa Laval - Produktgjenvinning

Produktgjenvinning

Verdifulle produkter går ofte tapt i avløpsstrømmer fra industriprosesser og er kostbare å behandle eller avhende. Men mange avfallsprodukter kan gjenvinnes på en effektiv måte. Alfa Laval kan hjelpe dere å snu kostnader til fortjeneste. Vi tilbyr en rekke ulike generelle eller bransjespesifikke løsninger som kan hjelpe dere å gjenvinne verdifulle produkter som dere enten kan bruke på nytt eller selge.

Product recovery Round 640x360

Fra avfall til verdi Konverter et kostnadssenter til et inntektssenter

Stadig flere forskrifter krever mer og mer rensing av avløpsstrømmer. Avfall kan bli det som står i veien for å utvide produksjonen, og effektiv avløpsbehandling og håndtering av avfall er ofte et kritisk punkt for å beholde tillatelsen til å drive. Hver m3 med vann og avfall pluss hver kW dere gjenvinner, er et skritt på veien mot å redusere det økologiske fotavtrykket deres – og kostnadene.

Så hvorfor sende pengene ned i sluket – eller betale noen for å bli kvitt avfall som i stedet kan resirkuleres og dermed spare råmaterialer eller generere inntekter? Hvorfor ikke redusere mengden avfall og avhendingskostnader ved å resirkulere så mye som mulig – enten tilbake til deres egne prosesser eller for å selge til andre verdikjeder?

Alfa Laval har utviklet et stort utvalg av løsninger for avfallsgjenvinning basert på våre separerings-, filtrerings- og varmeteknologier, for eksempel:

  • Gjenvinning av øl, brukt korn og malt fra ølproduksjon ved hjelp av Alfa Lavals separatorer, dekantere eller membranfiltre. 
  • Gjenvinning av spillolje (oppsamlet og forurenset olje konvertert til verdifulle hydrokarboner) ved hjelp av dekantere og høyhastighetsseparatorer.
  • Gjenvinning av brukt vask fra etanol ved hjelp av fordamping.
  • Alfa Laval AS-H kammerfilterpresser kan brukes til å gjenvinne produkter som alkohol eller sukker.

Avløpsvann – en uutnyttet vannressurs  

Flere og flere innser at avløpsvann også kan være en verdifull vannressurs. Det er mange gode grunner til å overveie å bruke biologisk renset kommunalt og industrielt avløpsvann på nytt: Økte vannressurser, redusert inntak av nytt vann og begrensede utslipp til kloakksystemene.

Gjenvunnet vann kan brukes til mye, f.eks. i industrielle prosesser, i kjøletårn og til vaskevann, overflatevanning til jordbruk, hagebruk og golfbaner, kunstige innsjøer i friluftsområder og parker, våtmarker, villmarksmiljøer, forsterkning av elver og bekker og gjenoppfylling av grunnvannet.

Vann som er renset med Alfa Laval MBR og Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtreringssystemer, kan til og med brukes som drikkevann med en siste finpuss, for eksempel med UV-stråling, ultrafiltrering, nanofiltrering, omvendt osmose, aktivt kull, oszon eller klorering. 

Turn waste into value

See what you can gain from on-site water and waste treatment - and calculate your savings!Turn waste into value with Alfa Laval solutions

Wastewater - an untapped water resource

More and more realise that wastewater can also be a valuable water resource. There are many good reasons to consider reusing biologically treated municipal and industrial wastewater: Increase water resources, reduce intake of new water and limit effluent flow loads to sewers.

Reclaimed water can be used for numerous applications e.g. industrial process water, cooling towers and wash water; surface irrigation of crops, vineyards and golf courses; recreational lakes, wetlands, wildlife habitat and stream augmentation and ground water recharge.

Water treated with Alfa Laval MBR and Alfa Laval AS-H Iso-Disc filtration systems can even reach potable water quality if a final polishing step combining e.g. UV radiation, ultrafiltration, nanofiltration, reverse osmosis, active coal, ozone or chlorine is added.